GİZLİLİK POLİTİKASI

Veri sorumlusu Global Girişim Turizm İnşaat Ticaret Limited Şirketi’dir (“Magic World” olarak ifade edilecektir). Magic World, Müşteri’nin verdiği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Müşteri’nin verdiği kişisel bilgilerin işlenme sebebi ortadan kalktığında ya da Müşteri tarafından talep edildiğinde, Magic World tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.


Kişisel veriler hangi amaçla işlenebilir?
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere her türlü tüketici mevzuatı ve hakkı kapsamında; mevzuat, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve diğer kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen/diğer ürün/hizmetleri sunabilmek; MagicWorld’ün faaliyet alanıyla sınırlı olmak üzere ürün/hizmetler özelinde Müşteri ile hukuki/ticari ilişki kurabilmek ve sözleşme yapılacaksa bunun dolaylı ifası amacıyla, MagicWorld’ün faaliyet alanıyla sınırlı olmak üzere bilgilendirme kampanya, tanıtım, satış, yazılım geliştirme ve pazarlama, kutlama veya temenni gibi içerikler için; bu ürün ve/veya hizmetlerde kullanılmak; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; Müşteriye hitabeden ürün gruplarının tespit edilmesi, Müşteri ihtiyaçlarına göre çalışma/geliştirme yapılması, hizmet sunulması gibi yasalarla belirlenmiş/sınırlanmış amaçlarla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.


Kişisel veriler hangi amaçla ve kimlere aktarılabilir?
Kampanya, tanıtım, satış, bilgilendirme, pazarlama, tanıtım, yazılım geliştirme, kutlama ya da temenni iletme amacıyla Magic World’ün iş ortakları, işbirliği veya ortaklık yaptığı veya sözleşme imzaladığı kişi ya da kurumlara aktarılabilir.


Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi
Kişisel veriler, doğrudan Müşteri tarafından verilmektedir. Müşteri’nin verdiği kişisel bilgiler, Müşteri’nin verdiği açık rıza dolayısı ile işlenmektedir.


Müşteri’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre sahip olduğu haklar
Magic World’e başvurarak kendisiyle ilgili olarak kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, kişisel veriler eksik veya yanlış işlenip düzeltildiğinde ya da talep üzerine silindiğinde veya yok edildiğinde bu işlemleri kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.


Müşteri, Magic World’e verdiği kişisel veriler üzerinde, Magic World’ün şu işlemleri yapmasına izin vermektedir
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

BASINDA MW KARİYER SIK SORULAN SORULAR GİZLİLİK POLİTİKASI İLETİŞİM

       © 2019 Magic World Aile Eğlence Merkezi